Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΟΥΣ 160 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ?????

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

Περίθαλψη με λιγότερα ένσημα για τους ανέργους και προστασία των μητέρων

Οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να θεωρούν το βιβλιάριο υγείας με 50 αντί 80 ένσημα το χρονικό διάστημα από 1.3.2011 έως 29.2.2012.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ανεργίας ή υποαπασχόλησης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, ώστε να δικαιούνται ιατρο-φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους [...] ορίζεται ότι, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως 29-2-2012, για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας, για παροχές ασθένειας σε είδος για το έτος 2011, απαιτούνται πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης (αντί των ογδόντα (80) που ισχύουν) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου».

Οι άνεργοι της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης μπορούν να ανανεώσουν το βιβλιάριο υγείας χωρίς κανένα ένσημο έως το 2013. Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1-3-2009 (και τούτο προκειμένου να καλυφθεί το προηγούμενο διάστημα, που εφαρμοζόταν το μέτρο αυτό με εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) έως 28-2-2013.
Ειδικότερα, στην εγκύκλιο αναφέρεται: «Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, επειδή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ανεργίας με συνέπεια να αδυνατούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, προκειμένου να καλυφθούν για παροχές ασθένειας σε είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, [...], οι εν λόγω εργαζόμενοι, καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης».

Ειδικές προβλέψεις για ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας του ΙΚΑ περιέχει η εγκύκλιος και για τους ρητινοσυλλέκτες και τα μέλη της οικογένειας τους, κατοίκους των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες από τις πυρκαγιές του 2007, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον είχαν αυτό το δικαίωμα το 2007, για την περίοδο από 1/3/2009 μέχρι 28/2/2013.
Ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται και για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2009 σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Κέρκυρας, οι οποίες όμως δεν λειτούργησαν το έτος 2010.
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος «οι ανωτέρω ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογένειας τους, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος για την περίοδο από 1-3-2011 έως 29-2-2012, εφόσον είχαν τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις για το έτος 2009. Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον Κλάδο Ασθένειας σε είδος, μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας».

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν καταθέσει αίτηση για σύνταξη και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά δεν έχουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας ως ασφαλισμένοι, να εξακολουθήσουν να ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.
Προστατευτικές ρυθμίσεις για μητέρες

Οι μητέρες που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας ασφαλίζονται κανονικά και οι εισφορές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται: «[...]οι μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εργάζονται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μετά την λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης, προς το μειωμένο ωράριο, άδειας δικαιούνται να λάβουν ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, εξάμηνης διάρκειας».

»Επειδή κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν προβλεπόταν από τις διατάξεις αυτές, καταβολή εισφορών για παροχές ασθένειας, οι ασφαλισμένες αντιμετώπισαν πρόβλημα διακοπής της ασφάλισης τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προς τούτο, με τις διατάξεις της παρ.3 του ως άνω άρθρου , κατά τον χρόνο της ειδικής άδειας της μητρότητας προβλέπεται εκτός των άλλων η καταβολή εισφορών για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

»Οι προβλεπόμενες εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) παρακρατούνται από τον ΟΑΕΔ και αποδίδονται στον Φορέα».

Η εν λόγω ρύθμιση, προστίθεται, ισχύει αντίστοιχα και για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

πηγή: http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4649006